Arachnea Marktonderzoek
Arachnea Marktonderzoek | Woudenbergseweg 50 | 3953 MH Maarsbergen | 06 168 447 94info@arachnea.nl

We hebben al op vele vragen antwoord gegeven door middel van onderzoek. Onderzoek om klanten beter te leren kennen, het meten van wensen en behoeften van bezoekers, maar ook het intern peilen van de mening van medewerkers of het testen van een nieuwe website. Hier vindt u slechts een selectie van de mogelijkheden. Voor de beantwoording van uw vraag kunnen wij putten uit onze ervaring, maar stemmen wij het onderzoek altijd af op uw specifieke situatie en wensen.

Wij onderzoeken als onafhankelijke partij regelmatig (mogelijke) beleidskeuzes en de gevolgen hiervan. Dit is mogelijk als verkennende studie of quick scan in een voorbereidende fase, maar ook toetsend als evaluatie-onderzoek, monitoring of benchmark. Beleidsonderzoek inventariseert de gevolgen van beleid en laat zien waar die al dan niet matchen met de wensen en behoeften van de doelgroep. Benutten van de resultaten maakt implementatie eerder succesvol. Interviews met experts maken vaak deel uit van dit type onderzoek; deskundigen uit de organisatie worden intensief erbij betrokken.

Om gepercipieerde geluids- en milieuoverlast te beperken en doorstroming te verbeteren is eenrichtingsverkeer ingesteld op een bepaald vaarwater. Arachnea Marktonderzoek verzamelde de mening van bewoners voor en na invoering van de maatregel om te peilen of de doelstellingen werden behaald.

Met behulp van een imago-onderzoek wilde een kunstinstelling inzicht verwerven in haar reputatie bij partners in de branche. Dit leidde tot veranderingen in de organisatie waardoor de samenwerking met haar partners verbeterd kon worden.

Wat leeft er bij uw klanten of, breder, bij uw doelgroep? Wat zijn hun behoeften, wensen en ideeën? En hoe beoordelen zij de activiteiten van uw organisatie? In het algemeen of over een specifieke afdeling, vraagstelling of actie. Wij maken de klantbeleving voor u inzichtelijk en verwoorden deze in bruikbare resultaten. Dat kan via kwantitatief of kwalitatief onderzoek of een combinatie daarvan, eenmalig of continu.

Bij de ontwikkeling van een fondsenwervende campagne door een goed doel was er behoefte aan kennis over de huidige donateurs: wat weet men van het goede doel, op welke manier steunt men het goede doel, hoe loyaal is men, op welke manier wil men geïnformeerd worden? Met de resultaten van het onderzoek (online enquête) kon de campagne zo goed mogelijk worden afgestemd op de potentiële donateurs.

Om het magazine van een autofabrikant te testen hebben we drie rondetafelgesprekken gevoerd met klanten. De gesprekken vonden plaats op speciale locaties zoals Hotel New York in Rotterdam, in informele sfeer met een drankje vooraf en een lichte maaltijd na afloop. Medewerkers van het bedrijf zaten samen met hun klanten aan tafel onder leiding van een van onze interviewers. Op deze manier wordt onderzoek gecombineerd met klantcontact, een door de respondenten zeer gewaardeerde methode – er wordt echt naar ze geluisterd, zo ervaart men.

Medewerkers dragen graag een steentje bij om een optimale werksituatie te creëren. Via een onderzoek bij een onafhankelijk bureau kan men punten van kritiek vrijelijk uiten en toelichten. Veilig en anoniem. Met de mogelijkheid om het er direct over te hebben. Maar ook de sterke punten worden scherp uitgelicht. De uitkomsten bieden directe aangrijpingspunten voor bijsturing van uw HR-beleid. Medewerkersonderzoek is maatwerk en dat richten wij graag voor u in.

Dit type onderzoek is erop gericht concrete klantsignalen in een vroeg stadium te onderkennen. De succesverhalen en de kritiekpunten worden rechtstreeks gedeeld met de organisatie. Met ons concept bieden wij mogelijkheden tot directe verbetering in de vorm van kwantitatief materiaal, aangevuld met de woorden van uw klanten. Net Promotor Score (NPS) en grafische aspecten zoals woordwolken, symbolen, kleuren (stoplicht) en geografische kaarten kunnen de actiepunten verhelderen. Desgewenst richten wij een dashboard in.

Voor een vervoerder ontwikkelden en onderhouden wij een klantenpanel. Dit panel zorgt voor een continue dialoog met de klant over de kwaliteit van het vervoer en de reisinformatie. Ook campagnes en nieuwe informatiemiddelen worden getoetst.

Een nutsbedrijf in de Randstad werkt met een online dashboard van Arachnea Marktonderzoek. Dit maakt inzichtelijk hoe klantcontacten met de organisatie beoordeeld worden per maand, klantproces en communicatiekanaal.

De lancering van een campagne of onderdeel daarvan kost inspanning en budget. Vaak worden enkele concepten uitgewerkt, waarna een keuze wordt gemaakt. Bij voorkeur weet je vooraf of een communicatie-uiting aanslaat, de boodschap duidelijk en geloofwaardig overkomt en de doelstelling behaald gaat worden. Met pre-testing zorgen we ervoor dat de communicatiekracht van uw campagne optimaal is. Daarnaast kan een pre-test dienen als een check om missers te voorkomen. Maar ook post-testing doen wij regelmatig om bijvoorbeeld een website, folder of gebruiksaanwijzing te beoordelen en verbeterpunten vast te stellen.

Voor een pensioenfonds hebben wij een standaard online vragenlijst ontwikkeld waarmee we communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld brieven kunnen testen. Door de standaard methodiek is het onderzoek snel en goedkoop en kunnen de brieven vlak voordat ze worden verstuurd nog worden verbeterd. Voor een aantal ingewikkelde brieven zijn aanvullend diepte-interviews gehouden waarbij duidelijk werd hoe de brieven door de doelgroep worden gelezen en begrepen.

Om de tevredenheid over een website te monitoren voeren we voor een telecommunicatiebedrijf een continu klanttevredenheidsonderzoek uit door middel van een pop-up-onderzoek op de website van het bedrijf. Door op periodieke basis te rapporteren houdt men de vinger aan de pols. Ook worden effecten van wijzigingen of vernieuwingen direct zichtbaar.

De omvang van de klantengroep in de nabije toekomst is van cruciaal belang voor een organisatie. Onze aanpak bij prognoseberekeningen is feitelijk en volledig. Wij gaan uit van bestaande cijfers en rekenen die door. Als deze cijfers ontbreken vragen wij de doelgroep zelf om een inschatting van hun gedrag. Op basis van prognose-onderzoek kunnen beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld de organisatievorm, het productpakket, inzet van personeel en middelen.

Voor een scholengroep maakten wij prognose berekeningen per gemeente van het aantal te verwachten leerlingen op scholen in de betreffende gemeentes. Op basis van deze berekening maakte Arachnea Marktonderzoek beleidsscenario's die door de scholengroep zijn uitgewerkt. Als gevolg hiervan is een beoogde fusie tussen twee scholen geannuleerd en is het promotiebeleid aangescherpt.

Voor verschillende supermarkten voorspelden wij het koopgedrag na ombouw van de winkel naar een andere formule, bijvoorbeeld van C1000 naar Albert Heijn. Hierbij werd niet alleen het huidige en te verwachten winkelgedrag gemeten, maar ook de mening over de betreffende supermarkt en attitude over de formule.

Arachnea Marktonderzoek helpt u met het meten van de resultaten van een verandering. Meestal voeren wij hiervoor twee metingen uit: een 0-meting waarin de huidige situatie wordt vastgelegd en een 1-meting na afloop van een campagne of enige tijd na een beleidswijziging. Met een dergelijke effectmeting stelt u vast of het beoogde effect is behaald, of er een significant verschil is. Dit resultaat is noodzakelijk en nuttig voor toekomstige beslissingen over soortgelijke veranderingen.

Om het openbaar vervoer te stimuleren in een bepaalde regio worden een aantal maatregelen genomen; wij voeren in dit verband een 0-meting en 1-meting uit onder de doelgroep om het effect te meten. We hebben respondenten geworven door het in betreffende regio huis-aan-huis verspreiden van uitnodigingen om aan het onderzoek deel te nemen.

Een goed doel voert campagne in een stad in Nederland om haar bekendheid en de bereidheid tot geven aldaar te verhogen. We meten door middel van een 0- en een 1-meting (online enquête) onder de bevolking van die stad het effect van de ingezette – veelal wijkgebonden – acties.