Arachnea Marktonderzoek
Arachnea Marktonderzoek | Woudenbergseweg 50 | 3953 MH Maarsbergen | 06 168 447 94info@arachnea.nl

Krachten zijn zinvol als ze in de juiste richting worden toegepast

Met een ervaren, flexibel en daadkrachtig team helpt Arachnea Marktonderzoek sinds 1999 grote en kleine bedrijven met richting geven aan hun activiteiten, zodat hun mensen tempo kunnen maken op de juiste koers.

Wij zijn een full-service bureau dat alle methoden in huis heeft. Op basis van uw vraag zetten wij de beste aanpak in. Daarbij werken onze marktonderzoekers intensief samen met programmeurs waar dat nodig is. Onze rapportage is helder, overzichtelijk en nauwkeurig met concrete adviezen voor uw situatie. Ons doel is het aanscherpen van beleid of verbetering van dienstverlening en producten op basis van kennis.

De online enquête, snel en betaalbaar, is veruit de meest gebruikte methode om onderzoek te doen. Wij hebben veel ervaring in het opstellen van gedegen vragenlijsten, het trekken van de juiste steekproef, vakkundige uitvoering van het veldwerk en het inzichtelijk weergeven van resultaten. Ook voor de techniek, zoals onderzoek via een pop-up of banner op internet of digitale verloting van vergoedingen kunt u bij ons terecht. Als de situatie dat vereist, dan voeren wij ook de meer traditionele wijze van enquêteren uit, schriftelijk of telefonisch.
Diepte-interviews geven inzicht in de achtergronden en motivaties van uw doelgroep; het gevoel achter de cijfers. Op die manier kan het gedrag van uw bestaande en potentiële klanten verklaard worden, bijvoorbeeld over het gebruik van een product of het effect van communicatieconcepten zoals een televisiespot, direct mailing of advertentie. Interviews vinden plaats op een speciaal daarvoor ingerichte locatie waar u mee kunt kijken via een one-way mirror of een gesloten televisiecircuit. Wij zorgen voor deskundige gespreksleiding en verslaglegging.
Bij focusgroepen of groepsdiscussies achterhalen we de achtergronden en motivaties van uw doelgroep en maken we gebruik van de interactie tussen de deelnemers. Vooral bij conceptontwikkeling en beleidskeuzes is deze vorm van onderzoek uitermate geschikt. Wij nodigen u van harte uit om mee te kijken via een one-way mirror of gesloten televisiecircuit; u hoort direct de mening van uw klant en het te verwachten resultaat van uw keuzes. Overigens is een rondetafelgesprek, waarbij u zelf met de klant aan tafel zit, bij bepaalde onderwerpen ook mogelijk. Wij leiden het gesprek in goede banen en vatten het samen in een advies, geïllustreerd met citaten.
Een online klantenpanel is een waardevol instrument om de mening van uw klanten continu te monitoren. Een afvaardiging van uw klantengroep denkt mee met uw organisatie door op regelmatige basis deel te nemen aan een enquête of te reageren op uitnodigingen voor diepte-interviews of focusgroepen. Daarvoor richten wij een website in en beheren het panel zodat het een actieve groep en goede afspiegeling blijft van uw klanten.
Met een managementdashboard kunt u snel beoordelen of uw organisatie nog op koers ligt. Het is een instrument dat bijzonder overzichtelijk en eenvoudig te bedienen is door het gebruik van (stoplicht)kleuren, grafieken en andere visualisaties. De gebruiker heeft in één oogopslag het overzicht waarin het mogelijk is om snel van de ene naar de andere periode te springen, te schakelen tussen afdelingen, productgroepen en klantgroepen of daarop in te zoomen.
Wij onderzoeken als onafhankelijke partij regelmatig (mogelijke) beleidskeuzes en de gevolgen hiervan. Dit is mogelijk als verkennende studie of quick scan in een voorbereidende fase, maar ook toetsend als evaluatie-onderzoek, monitoring of benchmark. Beleidsonderzoek inventariseert de gevolgen van beleid en laat zien waar die al dan niet matchen met de wensen en behoeften van de doelgroep. Benutten van de resultaten maakt implementatie eerder succesvol. Interviews met experts maken vaak deel uit van dit type onderzoek; deskundigen uit de organisatie worden intensief erbij betrokken.
Wat leeft er bij uw klanten of, breder, bij uw doelgroep? Wat zijn hun behoeften, wensen en ideeën? En hoe beoordelen zij de activiteiten van uw organisatie? In het algemeen of over een specifieke afdeling, vraagstelling of actie. Wij maken de klantbeleving voor u inzichtelijk en verwoorden deze in bruikbare resultaten. Dat kan via kwantitatief of kwalitatief onderzoek of een combinatie daarvan, eenmalig of continu.
Medewerkers dragen graag een steentje bij om een optimale werksituatie te creëren. Via een onderzoek bij een onafhankelijk bureau kan men punten van kritiek vrijelijk uiten en toelichten. Veilig en anoniem. Met de mogelijkheid om het er direct over te hebben. Maar ook de sterke punten worden scherp uitgelicht. De uitkomsten bieden directe aangrijpingspunten voor bijsturing van uw HR-beleid. Medewerkersonderzoek is maatwerk en dat richten wij graag voor u in.
Dit type onderzoek is erop gericht concrete klantsignalen in een vroeg stadium te onderkennen. De succesverhalen en de kritiekpunten worden rechtstreeks gedeeld met de organisatie. Met ons concept bieden wij mogelijkheden tot directe verbetering in de vorm van kwantitatief materiaal, aangevuld met de woorden van uw klanten. Net Promotor Score (NPS) en grafische aspecten zoals woordwolken, symbolen, kleuren (stoplicht) en geografische kaarten kunnen de actiepunten verhelderen. Desgewenst richten wij een dashboard in.
De lancering van een campagne of onderdeel daarvan kost inspanning en budget. Vaak worden enkele concepten uitgewerkt, waarna een keuze wordt gemaakt. Bij voorkeur weet je vooraf of een communicatie-uiting aanslaat, de boodschap duidelijk en geloofwaardig overkomt en de doelstelling behaald gaat worden. Met pre-testing zorgen we ervoor dat de communicatiekracht van uw campagne optimaal is. Daarnaast kan een pre-test dienen als een check om missers te voorkomen. Maar ook post-testing doen wij regelmatig om bijvoorbeeld een website, folder of gebruiksaanwijzing te beoordelen en verbeterpunten vast te stellen.
De omvang van de klantengroep in de nabije toekomst is van cruciaal belang voor een organisatie. Onze aanpak bij prognoseberekeningen is feitelijk en volledig. Wij gaan uit van bestaande cijfers en rekenen die door. Als deze cijfers ontbreken vragen wij de doelgroep zelf om een inschatting van hun gedrag. Op basis van prognose-onderzoek kunnen beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld de organisatievorm, het productpakket, inzet van personeel en middelen.
Arachnea Marktonderzoek helpt u met het meten van de resultaten van een verandering. Meestal voeren wij hiervoor twee metingen uit: een 0-meting waarin de huidige situatie wordt vastgelegd en een 1-meting na afloop van een campagne of enige tijd na een beleidswijziging. Met een dergelijke effectmeting stelt u vast of het beoogde effect is behaald, of er een significant verschil is. Dit resultaat is noodzakelijk en nuttig voor toekomstige beslissingen over soortgelijke veranderingen.